Last Update 15-mar-19     Tilbake - Indietro - Back
 

<--- HomePage
 Musikken på radioen var den første som krysset grenser og ofte, til og med for å bryte dem ned, bli med i fansen først og deretter folket ...
I denne ånd, for noen år siden, ble Radio Garden født, som formidler dette konseptet på WEB, og lar med et klikk å vandre rundt om i verden og delta i andres kulturer.
Vi er stolte, fra dette øyeblikk, til å være en del av det og å spre ånden til den gamle RADIO MED som sitter i FM på 90-tallet i Napoli, fra toppen av Vesuv, her fra OSLO (du kan også se hvor vi er ...) overalt verden. Du vil fortsatt føle "teasers". Med den utødelige stemmen til Raffaele Cascone og den av Titti Salviotti ...
I vår beholder er det for øyeblikket over 9000 melodier som veksler i "tilfeldig" og som veksler med et enkelt kriterium: kontinuiteten. Og ikke-stress ... Et stykke er i ferd med å ende og andre, uten forstyrrelser, uten for voldsomme endringer i rytmen, uten reklame, unntatt den av vår "Roald & Umberto", som holder flagget av ekte italiensk mat høyt ... Musikken starter fra 40-tallet for å nå 90-tallet , selv om det nå er noen flukt fremover, takket være noen klare musikere som har forstørret grensene ... Italiensk musikk, napolitansk musikk, som muligvis fortolkes av finske, portugisiske, franske, brasilianske, kubanske, omgivende musikk, de store crooners Amerikanere, upublisert fra de store jazz- og bluegrasskonsertene på 80-tallet i Napoli, noen vakre svenske eller kanadiske stemmer ... og mer. Kvaliteten på vår overføring er lik den av de mest statlige stasjonene ... med noen få millioner kroner på mindre enn å bruke ... eh ... eh ... prøv på hodetelefoner å tro ...

---

La musica della radio é stata la prima ad oltrepassare le frontiere e spesso, anche ad abbatterle, unendo prima gli appassionati e poi la gente…
In questo spirito, qualche anno fa, é nata Radio Garden, che trasporta questo concetto sul WEB e consente, con un click, di spaziare in tutto il globo e di partecipare alle altrui culture..
Noi siamo orgogliosi, da questo momento, di farne parte e di diffondere lo spirito dell’antica RADIO MED che trasmetteva in FM negli anni ’90 a Napoli, dalla cima del Vesuvio, qui da OSLO (potrete anche vedere dove siamo…) all over the world.Sentirete ancora i “teaser.” con la voce immortale di Raffaele Cascone e quella di Titti Salviotti...
Nel nostro container, vi sono, al momento, più di 9000 tunes che si alternano in “random”e che si avvicendano con un unico criterio : la continuità.ed il non-stress... Un pezzo sta per terminare e comincia l’altro, senza interruzioni, senza cambi di ritmo troppo violenti,senza pubblicitá se non quella del nostro “ Roald & Umberto”, che mantiene alta la bandiera della vera cucina italiana... La musica parte dagli anni ’40 per arrivare agli anni ’90, anche se, ogni tanto vi é qualche fuga in avanti per merito di alcuni musicisti in gamba che hanno allargato i confini… Musica italiana, musica napoletana, magari reinterpretata da finlandesi, musica portoghese, francese, brasiliana, cubana, ambient,i grandi crooners americani, inediti dai grandi concerti jazz e bluegrass degli anni ’80 a Napoli, qualche bella voce svedese o canadese…ed altro ancora. La qualitá della nostra trasmissione é pari a quella delle piú titolate stazioni di Stato…con qualche milione di corone in meno di spesa..eh..eh..Provare in cuffia per credere..

---

The music on the radio was the first to cross borders and often, even to break them down, joining the fans first and then the people ...
In this spirit, a few years ago, Radio Garden was born, which conveys this concept on the WEB and allows, with a click, to wander around the globe and participate in other people's cultures ..
We are proud, from this moment, to be part of it and to spread the spirit of the ancient RADIO MED that broadcast in FM in the 90s in Naples, from the top of Vesuvius, here from OSLO (you can also see where we are ...) all over the world.You will still feel the "teasers." with the immortal voice of Raffaele Cascone and that of Titti Salviotti ...
In our container, there are, at the moment, more than 9000 tunes that alternate in "random" and that alternate with a single criterion: the continuity. And the non-stress ... A piece is about to end and the other, without interruptions, without too violent changes of rhythm, without advertising except that of our "Roald & Umberto", which keeps the flag of true Italian cuisine high ... The music starts from the 40s to reach the 90s , even if, every now and then, there is some escape ahead thanks to some clever musicians who have enlarged the boundaries ... Italian music, Neapolitan music, perhaps reinterpreted by Finns, Portuguese, French, Brazilian, Cuban, ambient music, the great crooners Americans, unpublished from the great jazz and bluegrass concerts of the 80s in Naples, some beautiful Swedish or Canadian voice ... and more. The quality of our transmission is equal to that of the most titled state stations ... with a few million crowns in less than spending ... eh ... eh ... try in headphones to believe ...